Witaj na stronie
Miejskiego Ogniska Pracy Pozaszkolnej
w Knurowie

DSC01707

Miejskie Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Knurowie placówką oświatową – dotacja z Powiatu Gliwickiego, dofinansowanie z budżetu miasta.

By on 1 września 2020

MOPP w Knurowie zapewnia dostęp do tłumacza języka migowego online. W celu skorzystania z usługi wymagane jest wcześniejsze ustalenie z sekretariatem terminu załatwienia sprawy.

ROK SZKOLNY 2021/2022

Rok szkolny w MOPP rozpoczyna się 10 września, dopiero wówczas zostanie podany plan zajęć w poszczególnych szkołach oraz sobotnich wycieczek jednodniowych dla dzieci i młodzieży.

Nauczyciele prowadzą zajęcia według harmonogramu w zakładce: koła zainteresowań.

Rozkład wycieczek zamieszczony w zakładce: wycieczki w roku szkolnym.

 

WAKACJE 2021

Faktury za kolonie do odbioru po 20 sierpnia w sekretariacie MOPP.

KOLONIE 2021 ZAWOJA

KOLONIE W GÓRACH ZAWOJA w dniach: od 1 sierpnia – niedziela (wyjazd ok. 9.00, obiad) do 7 sierpnia – sobota (wyjazd po obiedzie) – dla uczniów obecnych klas I do VIII  knurowskich szkół podstawowych. Koszt 600,00 zł, Przejazd autokarem, cztery posiłki dziennie, wycieczka do Suchej Beskidzkiej i inne atrakcje sportowe i kulturalno-rozrywkowe na terenie Ośrodka, zajecia z artystą ludowym, wycieczki piesze, basen kryty.

 

WAKACYJNE WYCIECZKI JEDNODNIOWE 2021

MOPP organizuje wycieczki w dniach 22, 29, 27 i 29 lipca. Informacje tel. 509 300 592 Jolanta Leśniowska

20 lipca Opole Muzeum Piosenki – 10,00 zł (interaktywne, klimatyzacja, spacer po rynku, słodki poczęstunek)
22 lipca Brenna Chata chlebowa  – 30,00 zł (poznaj świat pszczół, historyczny sprzęt motoryzacyjny, pieczenie podpłomyków, poczęstunek z wiejskich produktów),
27 lipca Zamek w Toszku – 28,00 zł |(Legenda o złotej kaczce, duchy na zamku, gry i zabawy, poczęstunek z grilla),
29 lipca Rejs statkiem kanałem gliwickim – 44,00 zł  oraz alpaki i inne zwierzęta w Stanicy, kiełbaska z grilla z lemoniadą.

Zapisy telefonicznie od 05.07.2021  tel. 32 235 27 13

Zbiórki o godz. 9.00 na parkingu przy Kościele M.B.Cz. w Knurowie (jeśli to możliwe odliczone pieniądze dać dziecku), powrót o godz. 16.00. Obowiązek noszenia maseczki zgodnie z obostrzeniami (dzieci zabezpieczone W MASECZKI przez rodziców). Obowiązuje zgoda rodziców oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych według wzoru poniżej (bez drukowania informacji do wglądu dla rodziców).

ZGODA RODZICA/OPIEKUNA NA UDZIAŁ DZIECKA W WYCIECZCE ORGANIZOWANEJ
PRZEZ MIEJSKIE OGNISKO PRACY POZASZKOLNEJ W KNUROWIE

…………………………………………………..

/ imię i nazwisko rodzica /opiekuna/

 …………………………………………………………………………………………………….

/adres/

………………………………

/telefon/

Wyrażam zgodę na udział syna /córki ……………………………………………………………………. data urodzenia………………………… szkoła………klasa……………….. …
w wycieczce do………………………………………………………………  która odbędzie się w dniach ……………………………………………………………

Oświadczam, że nie ma przeciwwskazań lekarskich, aby syn/ córka uczestniczył/a w wycieczce.
Inne istotne informacje, które rodzice/opiekunowie chcą przekazać

………………………………………………………………………………………………………………..

Wyrażam zgodę na przeprowadzenie wszelkich niezbędnych zabiegów lub operacji w stanach zagrażających życiu lub zdrowiu mojego dziecka. Jednocześnie zobowiązuję go/ją do przestrzegania regulaminu wycieczki oraz biorę pełną odpowiedzialność materialną i finansową za szkody wyrządzone przez moje dziecko.

Przyjmuję do wiadomości informację o przetwarzaniu danych osobowych, stanowiącą załącznik do niniejszego oświadczenia.

…………………………                                                                                                  …………………………………………………………………………….

(data)                                                                                                                            (podpis rodzica /opiekuna)

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W POSTACI WIZERUNKU ORAZ IMIENIA I NAZWISKA DZIECKA

Wyrażam zgodę na publikowanie wizerunku mojego dziecka zamieszczonego na zdjęciach i nagraniach oraz jego imienia i nazwiska w lokalnych mediach (internet, prasa, telewizja) i na stronie internetowej Miejskiego Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Knurowie w celach informacyjnych i promocyjnych związanych z działalnością Miejskiego Ogniska  Pracy Pozaszkolnej w Knurowie.

 

Przyjmuję do wiadomości informację o przetwarzaniu danych osobowych (wizerunek), stanowiącą załącznik do niniejszego oświadczenia.

 

 

…………………………                                                                                                  ………………………………………………..

(data)                                                                                                                            (podpis rodzica /opiekuna)

 

 

————————————————————————————————————————————–

Załącznik (do wglądu dla rodziców):

 • Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (wycieczka)

Informujemy, że Miejskie Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Knurowie przetwarza informacje, w tym informacje, które na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO lub Rozporządzenie), stanowią dane osobowe.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, mamy obowiązek podać informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych określone w art. 13 lub 14 RODO – w zależności od tego, czy zostały one pozyskane bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą, czy też z innych źródeł.

W związku z powyższym, informujemy Państwa, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych (zwanym dalej „Administratorem”) jest Miejskie Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Knurowie z siedzibą:
  Lipowa 12, 44-196 Knurów, reprezentowane przez Dyrektora.

Z Administratorem można kontaktować się pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Miejskie Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Knurowie, Aleja Lipowa 12, 44-196 Knurów lub pocztą elektroniczną pod adresem: mopp@knurow.edu.pl

 1. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się pisemnie za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Miejskie Centrum Edukacji w Knurowie, al. Lipowa 12, 44-196 Knurów lub pocztą elektroniczną pod adresem: iodo@knurow.edu.pl
 2. Dane osobowe w postaci imienia i nazwiska, numeru PESEL, danych o stanie zdrowia, szczepieniach ochronnych i potrzebach dziecka oraz dane rodziców lub opiekunów prawnych dziecka w postaci imienia, nazwiska i danych kontaktowych, są przetwarzane w celu zapewnienia udziału dziecka w wycieczkach lub wypoczynku organizowanym przez Administratora oraz w celu zapewnienia dziecku właściwej opieki w czasie wypoczynku (art. 6 ust. 1 lit. b) i e) RODO).
 3. Państwa dane osobowe możemy udostępniać podmiotom, które świadczą usługi informatyczne, usługi prawnicze, dostarczają nam oprogramowanie niezbędne do wykonywania naszych zadań, podmiotom świadczącym usługi medyczne lub ratunkowe oraz podmiotom, będącym stronom zawartych przez nas umów w celu organizacji wypoczynku.
 4. Państwa dane nie będą przez nas przekazywane poza teren Unii Europejskiej ani Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 5. Państwa dane będą przez nas przechowane przez okres niezbędny dla realizacji celów przetwarzania.
 6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:
 7. prawo dostępu do Państwa danych oraz otrzymania ich kopii;
 8. prawo żądania sprostowania (poprawienia) Państwa danych, jeśli są one nieprawidłowe;
 9. prawo żądania usunięcia Państwa danych;
 10. prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych;
 11. prawo do przenoszenia danych, jeżeli zostały one dostarczone na podstawie Państwa zgody lub na podstawie umowy i przetwarzanie odbywa się
  w sposób zautomatyzowany;
 12. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego);
 13. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli dane zostały nam dostarczone na podstawie Państwa zgody jako podstawy przetwarzania danych; cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem.
 14. Podanie przez Państwa danych osobowych jest niezbędne dla zapewnienia udziału dziecka w postępowaniu kwalifikacyjnym oraz w wycieczkach
  i wypoczynku organizowanym przez Administratora. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości udziału dziecka w wycieczce lub wypoczynku.
 • Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (wizerunek)

 Informujemy, że Miejskie Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Knurowie  przetwarza informacje, w tym informacje, które na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO lub Rozporządzenie), stanowią dane osobowe.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, mamy obowiązek podać informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych określone w art. 13 lub 14 RODO – w zależności od tego, czy zostały one pozyskane bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą, czy też z innych źródeł.

W związku z powyższym, informujemy Państwa, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych (zwanym dalej „Administratorem”) jest Miejskie Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Knurowie z siedzibą: Aleja Lipowa 12, 44-196 Knurów, reprezentowane przez Dyrektora.

Z Administratorem można kontaktować się pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Miejskie Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Knurowie, Aleja Lipowa 12, 44-196 Knurów lub pocztą elektroniczną pod adresem: mopp@knurow.edu.pl

 1. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się pisemnie za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Miejskie Centrum Edukacji, al. Lipowa 12, 44-196 Knurów lub pocztą elektroniczną pod adresem: iodo@knurow.edu.pl
 2. Dane osobowe w postaci imienia i nazwiska oraz wizerunku dzieci zamieszczonego na zdjęciach i nagraniach, są przetwarzane na podstawie Państwa zgody w celach informacyjnych i promocyjnych związanych z działalnością Miejskiego Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Knurowie (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).
 3. Państwa dane osobowe możemy udostępniać podmiotom, które świadczą usługi informatyczne, wydawnicze, usługi prawnicze, dostarczają nam oprogramowanie niezbędne do wykonywania naszych zadań.
 4. Państwa dane nie będą przez nas przekazywane poza teren Unii Europejskiej ani Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 5. Państwa dane będą przez nas przechowane przez okres niezbędny dla realizacji celów przetwarzania.
 6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:
 7. a) prawo dostępu do Państwa danych oraz otrzymania ich kopii;
 8. b) prawo żądania sprostowania (poprawienia) Państwa danych, jeśli są one nieprawidłowe;
 9. c) prawo żądania usunięcia Państwa danych;
 10. d) prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych;
 11. e) prawo do przenoszenia danych, jeżeli zostały one dostarczone na podstawie Państwa zgody lub na podstawie umowy i przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
 12. f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego);
 13. g) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli dane zostały nam dostarczone na podstawie Państwa zgody jako podstawy przetwarzania danych; cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem.
 14. Mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją.

KOLONIE 2021 ROWY

Zebranie rodziców (nieobowiązkowe) przed koloniami w piątek 25 czerwca 2021 r. o godz. 16.30 w MOPP. Proszę przynieść Oświadczenie o stanie zdrowia dziecka podpisane przez rodziców/opiekunów. Jeżeli rodzic nie będzie obecny, proszę dostarczyć oświadczenie w dniu wyjazdu. ZBIÓRKA 7.40 na parkingu za ratuszem, przy ul. Niepodległości 7 ( planowano zbiórkę ok.7.00, jednak godzina wyjazdu będzie dopiero o 8.00). 

Obowiązkowo zapakować: maseczki, reczniki, bieliznę na zmianę, szczoteczke do zębów, mydło, szampon, poiżamę, strój kapielowy (dwa), klapki, sandały, bury sportowe, kurtkę z kapturem przeciwdeszczową lub inną cienką, gruby polar, spodnie sportowe, strój na dyskotekę i garderobe według uznania. Można zabrać gry planszowe, karty do gry, jeden telefon.

KOLONIE NAD MORZEM ROWY w dniach: od 26 czerwca – sobota (wyjazd rano ok. 7.00) do 9 lipca – piątek (po śniadaniu ok. 8.00) – dla uczniów obecnych klas III do VIII  knurowskich szkół podstawowych. Koszt kolonii  1 500 zł. Przejazd autokarem, cztery posiłki dziennie, prowiant na drogę powrotną, wycieczka, rejs statkiem i inne atrakcje w zależności od narzuconych obostrzeń.

Dane do przelewu:

Tytułem: opłata za pobyt dziecka na kolonii (imię i nazwisko) Rowy –  MOPP Knurów 2021; kwota 1500,00 zł; termin wpłaty: od 17 maja do 31 maja 2021 r.
Dane:

BURY-TURYSTYKA S.C. Jan Bury Łukasz Bury

BANK PEKAO SA o/Sucha Beskidzka

Nr konta: 10 1240 4878 1111 0010 3526 3648

Sposób uregulowania płatności i deklaracja wpłaty wraz z nr bonu wyłącznie kwota na dziecko kolonijne (musi być aktywowany)

……………..zł w formie przelewu – do dnia 31 maja
……………..zł w formie bonu turystycznego (bon zrealizuje właścieciel  w porozumieniu z rodzicem podczas pobytu dziecka na kolonii). Koniecznie wpisać wieloliterowe i cyfrowe oznaczenie bonu, co oznacza, że bon jest aktywowany.

Proszę wybrać właściwy punkt deklaracji i dostarczyć informację wraz z potwierdzeniem dokonania wpłaty, można przesłać na adres e-mail: mopp@knurow.edu.pl lub umówić się telefonicznie.

 

Rok szkolny 2020/2021 w MOPP

ZAJĘCIA STAŁE I OKRESOWE W MOPP

Na głównej stronie znajdują się najważniejsze oraz bieżące informacje dotyczące działalności Ogniska. Informacje na temat działalności kół zainteresowań, konkursów, kolonii, wycieczek zimowych i letnich oraz wycieczek krajoznawczo-turystycznych w czasie roku szkolnego znajdują się w poszczególnych zakładkach.

REGULAMIN  II REGIONALNEGO KONKURSU PIOSENKI TURYSTYCZNEJ          „POWĘDRUJ Z PIOSENKĄ” znajduje się w zakładce: KONKURSY.

 FERIE W SZKOLE 2021

MOPP w Knurowie podczas ferii zimowych organizuje w knurowskich szkołach podstawowych półkolonie dla dzieci, zgodnie z wytycznymi MEN, MZ i GIS.

Na półkolonie zapraszają:

Miejska Szkoła Podstawowa nr 1 im. Powstańców Śląskich w Knurowie

Miejska Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Karola Miarki w Knurowie

Miejska Szkoła Podstawowa nr 6 im. Królowej Jadwigi w Knurowie

Miejska Szkoła Podstawowa nr 7 w Knurowie

Miejska Szkoła Podstawowa nr 9 im. Marii Konopnickiej w Knurowie

W półkoloniach mogą wziąć udział uczniowie z w/w szkół klas 1-4.
O pierwszeństwie  zapisu decydować będzie kolejność zgłaszania dzieci przez rodziców.

 Półkolonie obejmują:

 1. Opiekę w godzinach 9:00 – 15:00 w każdym z 2 turnusów:

     4.01.2021 – 08.01.2021 (bez świątecznej środy)                                                                                           

    11.01.2021 – 15.01.2021

 2. Zajęcia ruchowe, sportowe, taneczne, plastyczne, rękodzieła.

 3. Jedno wyjście do kina, „Kino Scena Kultura”, wyjście na basen, wyjazd na sanki (pod warunkiem zniesienia obostrz(eń)

 4. Obiad płatny w szkole.

Odpłatność za półkolonie obejmuje posiłki i dokonywana jest z góry za cały turnus.

Zapisy w sekretariacie MSP  nr 1,2,6,7,9 (każda szkoła zapisuje wyłącznie swoich uczniów) do dnia 17 grudnia.

Szczegóły zawarte w Regulaminie półkolonii dostępne są w danej placówce w formie  określonej przez dyrektora szkoły.

ZMIANA TRYBU NAUCZANIA W ZWIĄZKU Z WYTYCZNYMI MINISTRA ZDROWIA I MEN
Z dniem 9 listopada 2020 r. zajęcia z uczniami prowadzone są w trybie zdalnym wg harmonogramu (zakładka: koła zainteresowań).

KORONAWIRUS powoduje gorączkę, kaszel, duszności, bóle mięśni i zmęczenie.

Przenosi się drogą kropelkową, a więc podczas kaszlu, kichania czy mówienia.

Jak zapobiegać zakażeniu?

Często myj ręce, używając mydła i wody.
Noś maseczkę, zakrywaj usta i nos.
Zachowaj co najmniej 1,5 metra odległości od osób, które kaszlą i kichają.
Jeśli wracasz z regionu, gdzie występuje koronawirus i masz objawy choroby lub miałeś kontakt z osobą
zakażoną, powiadom telefonicznie o tym stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłoś się do oddziału
obserwacyjno-zakaźnego.

Infolinia NFZ  800 190 590

www.gov.pl/koronawirus

Posted in: Bez kategorii
SONY DSC

WAKACJE

By on 5 marca 2020

KOLONIE LETNIE Kolonie 2020 ROWY – WYJAZD 1 SIERPNIA 2020 r. ok.GODZ. 8.00. Z PARKINGU KNUROWSKIEGO RATUSZA, PRZY UL. NIEPODLEGŁOŚCI 7. ZBIÓRKA godz.7.30. Proszę donieść oświadczenie o stanie zdrowia dziecka. ZAPRASZAMY RODZICÓW NA ZEBRANIE 31 LIPCA GODZ. 16.00 (nieobowiązkowe). JEŻELI

IMG-20200125-WA0007

Zimowisko 2020

By on 31 stycznia 2020

INFORMACJE  ZWIĄZANE Z POBYTEM DZIECI NA ZIMOWISKU W OCHOTNICY GÓRNEJ: -  FAKTURY DO ODBIORU W SEKRETARIACIE MOPP W GODZINACH URZĘDOWANIA. MOŻLIWOŚĆ ODEBRANIA  TAKŻE „PO GODZINACH PRACY”. -  ZOSTAŁY DWA  JABŁUSZKA DO ZJEŻDŻANIA, MAŁE ŻÓŁTE I WIĘKSZE CZERWONE. -  NIEODEBRANA PRACA

img_6808

Projekt zwany przedsięwzięciem pt.”Wycieczki dla dzieci i młodzieży szkolnej sezon jesienny” został zrealizowany z darowizny przyznanej przez fundację JSW z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju w wysokości 17 955,00 zł (plus 1 995,00 zł wkład własny MOPP).

By on 2 października 2019

WYCIECZKI KRAJOZNAWCZO – TURYSTYCZNE SZKOŁY PODSTAWOWE – JESIEŃ 2019: 14 września – MSP 3,6,7,9         Wisła  (Stożek) 21 września – MSP 1,2,4,           Szczyrk  (Błatnia) 5 października – MSP 6,7,9       Wisła (Barania Góra) 26 października – MSP 1,2,3,4 

kolonia w Rajczy 2017

WAKACJE 2019

By on 1 kwietnia 2019

KOLONIE LETNIE ORAZ WYCIECZKI WAKACYJNE 2019 ROWY  – OŚRODEK WYPOCZYNKOWY „SŁOWIŃSKA PERŁA” 29 LIPCA –  11 SIERPNIA uczniowie od klasy III szkoły podstawowej do III klasy gimnazjalnej. W programie: wycieczki autokarowe: – Czołpino: marsz po ruchomych wydmach, wyjście na latarnie morską, zwiedzanie

pisanki

FERIE ZIMOWE  2019

By on 8 października 2018

W czasie ferii zimowych w ramach projektu budżetu obywatelskiego odbywać się będą półkolonie w MSP nr 2 w Knurowie dla dzieci z terenu miasta Knurów. Informację można uzyskać na stronce szkoły. Zimowisko w Zawoi MOPP zgłasza wypoczynek zimowy do Kuratorium

kolonia w Rowach 2017

WAKACJE 2018

By on 1 marca 2018

Kolonie letnie w terminie od 12 – 19 sierpnia 2018 r. – Zawoja „Jodełka” W cenie: przejazd, zakwaterowanie, wyżywienie (4 posiłki), n/w atrakcje: zajęcia manualne: zabawa z ciastem solnym, wykonywanie ekologicznych zabawek i zwierzątek z sianka, malowanie figurek ptaszków beskidzkich,

IMG-20180214-WA0001

FERIE ZIMOWE 2018

By on 14 czerwca 2017

PÓŁKOLONIE W KNUROWIE STOP NUDZIE PODCZAS  FERII ZIMOWYCH !!! Zapraszamy uczniów na półkolonie w okresie ferii zimowych 2017/2018, realizowane w ramach projektu Budżetu Obywatelskiego 2018 „FERIE W SZKOLE – DLACZEGO NIE!” W półkoloniach mogą wziąć udział dzieci zamieszkałe w Knurowie.Półkolonie

Nowe 009

WAZNE INFORMACJE DOTYCZĄCE WYJAZDÓW WAKACYJNYCH

By on 26 stycznia 2017

LATO 2017 HARMONOGRAM WYCIECZEK WAKACYJNYCH:  4 lipca   Podlesice na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej 6 lipca  Leśny Park Niespodzianek w Ustroniu 11 lipca  Miasteczko Twinpigs w Żorach 13 lipca  Warownia w Pszczynie 18 lipca  Wioska Indiańska w Ogrodzieńcu 20 lipca  Park miniatur i

Miasteczko TWINPIGS wycieczka 2017

FERIE 2017 – WYCIECZKA DO MIASTECZKA TWINPIGS

By on 14 grudnia 2016

GORĄCA OFERTA NA ZIMOWY DZIEŃ Wycieczka dla dzieci knurowskich szkół od I klasy szkoły podstawowej, również dla gimnazjalistów, do Miasteczka TWINPIGS w Żorach w dniu 25.01.2017 r. Zbiórka godz. 900 na parkingu, odjazd ok. 915 przy kościele M. B. Cz.,

Nagłówek | Menu | Wyjście