Witaj na stronie
Miejskiego Ogniska Pracy Pozaszkolnej
w Knurowie

SONY DSC

Miejskie Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Knurowie placówką oświatową – dotacja ok. 2/3 z Powiatu Gliwickiego, dofinansowanie ok. 1/3 z budżetu miasta.

By on 5 stycznia 2023

MOPP w Knurowie zapewnia dostęp do tłumacza języka migowego online. W celu skorzystania z usługi wymagane jest wcześniejsze ustalenie z sekretariatem terminu załatwienia sprawy.

WAKACJE 2023

UWAGA!

Sekretariat MOPP nieczynny w dniach 7 – 9 czerwca. Dyrektor na urlopie wypoczynkowym, sekretarki brak. Proszę dzwonić w pilnych sprawach pod prywatny nr 509 300 592.

W połowie czerwca podany zostanie harmonogram oraz koszt za bilety wstępu czterech jednodniowych wakacyjnych wycieczek dydaktycznych realizowanych w pierwszej połowie lipca dla dzieci i młodzieży szkolnej (od 7 – 18 r.ż).

Pierwszy wyjazd 4 lipca godz. 9 do Funzeum i Kolejkowa z warsztatami. Zapisy od 21 czerwca od godz. 17. 00 osobiście (nie wcześniej), od 19.00 telefonicznie

Dyrektor MOPP organizuje TRZY wyjazdy kolonijne w czasie wakacji. Przejazd i całkowity koszt pobytu dzieci ponoszą rodzice, którzy dokonują wpłaty na konto podane przez właścicieli ośrodków kolonijnych (bez pośrednictwa biur turystycznych). Dyrektor zgłasza wyjazdy kolonijne do kuratorium. W dniu zapisów wydane zostaną karty kolonijne. Wpłata całości, bez zaliczek (ewentualny zwrot całości). Rodzice otrzymają fakturę po powrocie dziecka z kolonii, jeżeli zgłoszą zapotrzebowanie (na kogo wystawić).
Termin i miejsce  koloni letnich:

17-21.07.2023 Gilowiceośrodek z basenem „Beskidek”, 3 posiłki dziennie w hotelu, boiska, plac zabaw, orlik, siłownia zewnętrzna, spotkanie z artystami ludowymi na terenie ośrodka, noclegi w pokojach 3 i 4 osobowych z łazienkami w schronisku młodzieżowym – łóżka piętrowe, ok. 150 m od hotelu. Koszt 550,00 zł, wpłaty: kwiecień lub maj. Miesiąc czerwiec przeznaczony na wpłaty dzieci z rezerwy.

Wpłaty za kolonie do Gilowic:

Płatności realizowane będą na rachunek bankowy Zleceniobiorcy:

Bank Spółdzielczy W Gilowicach 16 8141 0008 0000 1023 2000 0010.

na: Ośrodek Wypoczynkowy BESKIDEK Sp.zo.o.

kwota 550,00 zł

tytułem: kolonia MOPP Knurów, imię i nazwisko dziecka

27-31.07.2023 Zawoja – ośrodek „Jodełka”przejazd, 4 posiłki dziennie, spotkanie z artystami ludowymi na terenie ośrodka (malowanie na szkle, Anioły Beskidzkie z masy solnej, ptaszki rzeźbione), wyjazd do Suchej Beskidzkiej na basen (park wodny), grill, dyskoteka, konkursy, noclegi w pokojach 4 osobowych z łazienkami.  Koszt 550,00 zł, wpłaty: lipiec.

11-22.08.2023 Rowy – ośrodek z basenem „Słowińska perła” przejazd, 3 posiłki dziennie plus podwieczorek, 2 wycieczki autokarowe, rejs statkiem, wycieczki piesze (Słowiński Park Narodowy), boiska do gry w siatkówkę, kosza i p. nożną, bilard, tenis stołowy, sala dyskotekowa, grill, pielęgniarka na ośrodku. Koszt 1700,00 zł, wpłaty: maj lub czerwiec. Miesiąc lipiec przeznaczony na wpłaty dzieci z rezerwy.

Wpłaty za kolonie do Rowów:

Płatności realizowane będą na rachunek bankowy Zleceniobiorcy:

BANK PEKAO SA o/Sucha Beskidzka

10 1240 4878 1111 0010 3526 3648

Ośrodek Wypoczynkowy Słowińska Perła

kwota 1 700,00 zł

tytułem: kolonia MOPP Knurów, imię i nazwisko dziecka

Zapisy na kolonie w sekretariacie MOPP:

od 3 kwietnia w godz. 15.30 – 17.00 /osobiście – tylko swoje dzieci/

od 4 kwietnia w godz. 9 00 -16.00 /telefonicznie lub osobiście/.

Przedział wiekowy: po I klasie do ukończenia szkoły podstawowej, nad morze po kl. III / młodsze dzieci na rezerwi

ROK SZKOLNY 2022/2023

Rok szkolny w MOPP rozpoczął się 9 września. Ustalono plan zajęć w poszczególnych szkołach  oraz harmonogram sobotnich wycieczek jednodniowych dla dzieci i młodzieży.

Nauczyciele prowadzą zajęcia według harmonogramu w zakładce: koła zainteresowań.

Rozkład wycieczek zamieszczony został w zakładce: wycieczki w roku szkolnym.

 Od marca odbywają się zapisy na sobotnie jednodniowe wycieczki krajoznawczo – turystyczne w poszczególnych szkołach (uczniowie zapisują się u nauczycieli prowadzących zajęcia w ramach MOPP wykazanych w zakładce Koła zainteresowań).
ZGODA RODZICA/OPIEKUNA NA UDZIAŁ DZIECKA W WYCIECZCE ORGANIZOWANEJ
PRZEZ MIEJSKIE OGNISKO PRACY POZASZKOLNEJ W KNUROWIE

…………………………………………………..

/ imię i nazwisko rodzica /opiekuna/

 …………………………………………………………………………………………………….

/adres/

………………………………

/telefon/

Wyrażam zgodę na udział syna /córki ……………………………………………………………………. data urodzenia………………………… szkoła………klasa……………….. …
w wycieczce do………………………………………………………………  która odbędzie się w dniach ……………………………………………………………

Oświadczam, że nie ma przeciwwskazań lekarskich, aby syn/ córka uczestniczył/a w wycieczce.
Inne istotne informacje, które rodzice/opiekunowie chcą przekazać

………………………………………………………………………………………………………………..

Wyrażam zgodę na przeprowadzenie wszelkich niezbędnych zabiegów lub operacji w stanach zagrażających życiu lub zdrowiu mojego dziecka. Jednocześnie zobowiązuję go/ją do przestrzegania regulaminu wycieczki oraz biorę pełną odpowiedzialność materialną i finansową za szkody wyrządzone przez moje dziecko.

Przyjmuję do wiadomości informację o przetwarzaniu danych osobowych, stanowiącą załącznik do niniejszego oświadczenia.

…………………………                                                                                                  …………………………………………………………………………….

(data)                                                                                                                            (podpis rodzica /opiekuna)

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W POSTACI WIZERUNKU ORAZ IMIENIA I NAZWISKA DZIECKA

Wyrażam zgodę na publikowanie wizerunku mojego dziecka zamieszczonego na zdjęciach i nagraniach oraz jego imienia i nazwiska w lokalnych mediach (internet, prasa, telewizja) i na stronie internetowej Miejskiego Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Knurowie w celach informacyjnych i promocyjnych związanych z działalnością Miejskiego Ogniska  Pracy Pozaszkolnej w Knurowie.

 

Przyjmuję do wiadomości informację o przetwarzaniu danych osobowych (wizerunek), stanowiącą załącznik do niniejszego oświadczenia.

 

 

…………………………                                                                                                  ………………………………………………..

(data)                                                                                                                            (podpis rodzica /opiekuna)

————————————————————————————————————————————–

Załącznik (do wglądu dla rodziców):

 • Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (wycieczka)

Informujemy, że Miejskie Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Knurowie przetwarza informacje, w tym informacje, które na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO lub Rozporządzenie), stanowią dane osobowe.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, mamy obowiązek podać informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych określone w art. 13 lub 14 RODO – w zależności od tego, czy zostały one pozyskane bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą, czy też z innych źródeł.

W związku z powyższym, informujemy Państwa, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych (zwanym dalej „Administratorem”) jest Miejskie Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Knurowie z siedzibą:
  Lipowa 12, 44-196 Knurów, reprezentowane przez Dyrektora.

Z Administratorem można kontaktować się pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Miejskie Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Knurowie, Aleja Lipowa 12, 44-196 Knurów lub pocztą elektroniczną pod adresem: mopp@knurow.edu.pl

 1. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się pisemnie za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Miejskie Centrum Edukacji w Knurowie, al. Lipowa 12, 44-196 Knurów lub pocztą elektroniczną pod adresem: iodo@knurow.edu.pl
 2. Dane osobowe w postaci imienia i nazwiska, numeru PESEL, danych o stanie zdrowia, szczepieniach ochronnych i potrzebach dziecka oraz dane rodziców lub opiekunów prawnych dziecka w postaci imienia, nazwiska i danych kontaktowych, są przetwarzane w celu zapewnienia udziału dziecka w wycieczkach lub wypoczynku organizowanym przez Administratora oraz w celu zapewnienia dziecku właściwej opieki w czasie wypoczynku (art. 6 ust. 1 lit. b) i e) RODO).
 3. Państwa dane osobowe możemy udostępniać podmiotom, które świadczą usługi informatyczne, usługi prawnicze, dostarczają nam oprogramowanie niezbędne do wykonywania naszych zadań, podmiotom świadczącym usługi medyczne lub ratunkowe oraz podmiotom, będącym stronom zawartych przez nas umów w celu organizacji wypoczynku.
 4. Państwa dane nie będą przez nas przekazywane poza teren Unii Europejskiej ani Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 5. Państwa dane będą przez nas przechowane przez okres niezbędny dla realizacji celów przetwarzania.
 6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:
 7. prawo dostępu do Państwa danych oraz otrzymania ich kopii;
 8. prawo żądania sprostowania (poprawienia) Państwa danych, jeśli są one nieprawidłowe;
 9. prawo żądania usunięcia Państwa danych;
 10. prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych;
 11. prawo do przenoszenia danych, jeżeli zostały one dostarczone na podstawie Państwa zgody lub na podstawie umowy i przetwarzanie odbywa się
  w sposób zautomatyzowany;
 12. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego);
 13. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli dane zostały nam dostarczone na podstawie Państwa zgody jako podstawy przetwarzania danych; cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem.
 14. Podanie przez Państwa danych osobowych jest niezbędne dla zapewnienia udziału dziecka w postępowaniu kwalifikacyjnym oraz w wycieczkach
  i wypoczynku organizowanym przez Administratora. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości udziału dziecka w wycieczce lub wypoczynku.
 • Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (wizerunek)

 Informujemy, że Miejskie Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Knurowie  przetwarza informacje, w tym informacje, które na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO lub Rozporządzenie), stanowią dane osobowe.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, mamy obowiązek podać informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych określone w art. 13 lub 14 RODO – w zależności od tego, czy zostały one pozyskane bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą, czy też z innych źródeł.

W związku z powyższym, informujemy Państwa, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych (zwanym dalej „Administratorem”) jest Miejskie Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Knurowie z siedzibą: Aleja Lipowa 12, 44-196 Knurów, reprezentowane przez Dyrektora.

Z Administratorem można kontaktować się pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Miejskie Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Knurowie, Aleja Lipowa 12, 44-196 Knurów lub pocztą elektroniczną pod adresem: mopp@knurow.edu.pl

 1. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się pisemnie za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Miejskie Centrum Edukacji, al. Lipowa 12, 44-196 Knurów lub pocztą elektroniczną pod adresem: iodo@knurow.edu.pl
 2. Dane osobowe w postaci imienia i nazwiska oraz wizerunku dzieci zamieszczonego na zdjęciach i nagraniach, są przetwarzane na podstawie Państwa zgody w celach informacyjnych i promocyjnych związanych z działalnością Miejskiego Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Knurowie (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).
 3. Państwa dane osobowe możemy udostępniać podmiotom, które świadczą usługi informatyczne, wydawnicze, usługi prawnicze, dostarczają nam oprogramowanie niezbędne do wykonywania naszych zadań.
 4. Państwa dane nie będą przez nas przekazywane poza teren Unii Europejskiej ani Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 5. Państwa dane będą przez nas przechowane przez okres niezbędny dla realizacji celów przetwarzania.
 6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:
 7. a) prawo dostępu do Państwa danych oraz otrzymania ich kopii;
 8. b) prawo żądania sprostowania (poprawienia) Państwa danych, jeśli są one nieprawidłowe;
 9. c) prawo żądania usunięcia Państwa danych;
 10. d) prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych;
 11. e) prawo do przenoszenia danych, jeżeli zostały one dostarczone na podstawie Państwa zgody lub na podstawie umowy i przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
 12. f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego);
 13. g) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli dane zostały nam dostarczone na podstawie Państwa zgody jako podstawy przetwarzania danych; cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem.
 14. Mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją.

 

Posted in: Bez kategorii
DSC01707

WAKACJE 2022

By on 1 września 2020

UWAGA! Zdjęcia z kolonii w Zawoi są dostępne na dysku. Dla osób chętnych do odbioru zostanie udostępniony link na indywidualny adres e-mailowy. Proszę przesłać ze swojego e-maila (lub podać go w wiadomości przez inną osobę) wiadomość na adres: zawojakoloniemopp2022@gmail.com  

SONY DSC

WAKACJE 2021

By on 5 marca 2020

  KOLONIE 2021 ZAWOJA KOLONIE W GÓRACH ZAWOJA w dniach: od 1 sierpnia – niedziela (wyjazd ok. 9.00, obiad) do 7 sierpnia – sobota (wyjazd po obiedzie) – dla uczniów obecnych klas I do VIII  knurowskich szkół podstawowych. Koszt 600,00 zł, Przejazd autokarem, cztery posiłki dziennie, wycieczka do

IMG-20200125-WA0007

Ferie zimowe 2020, 2021, 2022, 2023

By on 31 stycznia 2020

FERIE ZIMOWE 2023 W czasie ferii zimowych 2023 dyrektor MOPP zorganizowała cztery jednodniowe wycieczki dla dzieci , zbiórka o godz 9.00, powrót 16.00. Wyjazd z parkingu Kościoła M.B.Cz.w Knurowie, z wyjątkiem ostatniej wycieczki 25.01 zbiórka o 8.20, wyjazd godz. 8.30,

img_6808

Projekt zwany przedsięwzięciem pt.”Wycieczki dla dzieci i młodzieży szkolnej sezon jesienny” został zrealizowany z darowizny przyznanej przez fundację JSW z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju w wysokości 17 955,00 zł (plus 1 995,00 zł wkład własny MOPP).

By on 2 października 2019

WYCIECZKI KRAJOZNAWCZO – TURYSTYCZNE SZKOŁY PODSTAWOWE – JESIEŃ 2019: 14 września – MSP 3,6,7,9         Wisła  (Stożek) 21 września – MSP 1,2,4,           Szczyrk  (Błatnia) 5 października – MSP 6,7,9       Wisła (Barania Góra) 26 października – MSP 1,2,3,4 

kolonia w Rajczy 2017

WAKACJE 2019

By on 1 kwietnia 2019

KOLONIE LETNIE ORAZ WYCIECZKI WAKACYJNE 2019 ROWY  – OŚRODEK WYPOCZYNKOWY „SŁOWIŃSKA PERŁA” 29 LIPCA –  11 SIERPNIA uczniowie od klasy III szkoły podstawowej do III klasy gimnazjalnej. W programie: wycieczki autokarowe: – Czołpino: marsz po ruchomych wydmach, wyjście na latarnie morską, zwiedzanie

pisanki

FERIE ZIMOWE  2019

By on 8 października 2018

W czasie ferii zimowych w ramach projektu budżetu obywatelskiego odbywać się będą półkolonie w MSP nr 2 w Knurowie dla dzieci z terenu miasta Knurów. Informację można uzyskać na stronce szkoły. Zimowisko w Zawoi MOPP zgłasza wypoczynek zimowy do Kuratorium

kolonia w Rowach 2017

WAKACJE 2018

By on 1 marca 2018

Kolonie letnie w terminie od 12 – 19 sierpnia 2018 r. – Zawoja „Jodełka” W cenie: przejazd, zakwaterowanie, wyżywienie (4 posiłki), n/w atrakcje: zajęcia manualne: zabawa z ciastem solnym, wykonywanie ekologicznych zabawek i zwierzątek z sianka, malowanie figurek ptaszków beskidzkich,

IMG-20180214-WA0001

FERIE ZIMOWE 2018

By on 14 czerwca 2017

PÓŁKOLONIE W KNUROWIE STOP NUDZIE PODCZAS  FERII ZIMOWYCH !!! Zapraszamy uczniów na półkolonie w okresie ferii zimowych 2017/2018, realizowane w ramach projektu Budżetu Obywatelskiego 2018 „FERIE W SZKOLE – DLACZEGO NIE!” W półkoloniach mogą wziąć udział dzieci zamieszkałe w Knurowie.Półkolonie

Nowe 009

WAZNE INFORMACJE DOTYCZĄCE WYJAZDÓW WAKACYJNYCH

By on 26 stycznia 2017

LATO 2017 HARMONOGRAM WYCIECZEK WAKACYJNYCH:  4 lipca   Podlesice na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej 6 lipca  Leśny Park Niespodzianek w Ustroniu 11 lipca  Miasteczko Twinpigs w Żorach 13 lipca  Warownia w Pszczynie 18 lipca  Wioska Indiańska w Ogrodzieńcu 20 lipca  Park miniatur i

Nagłówek | Menu | Wyjście