Warning: Parameter 1 to wp_default_styles() expected to be a reference, value given in /wp-includes/plugin.php on line 580

Warning: Parameter 1 to wp_default_scripts() expected to be a reference, value given in /wp-includes/plugin.php on line 580

Miejskie Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Knurowie

REKRUTACJA

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLASKIEGO
Katowice, dnia 23 kwietnia 2015 r.

Poz.2416

UCHWAŁA NR VII/76/15
RADY MIASTA KNURÓW
z dnia 15 kwietnia 2015 r.
w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz określenia dokumentów potwierdzających te
kryteria w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do Miejskiego Ogniska Pracy Pozaszkolnej
w Knurowie, na zajęcia rozwijające zainteresowania lub rozwijające uzdolnienia, którego organem
prowadzącym jest Gmina Knurów

 Uzasadnienie do uchwały
w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz określenia dokumentów
potwierdzających te kryteria w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych
placówek oświatowo-wychowawczych, dla których organem prowadzącym jest Gmina
Knurów
Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. (Dz.U. z 2014 r., poz. 7 ze zmianami) w sprawie
zmiany ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw. (Dz.U. z 2014 r., poz. 7
ze zmianami) oprócz nowych zasad rekrutacji do publicznych przedszkoli i szkół określiła
również zasady naboru do innych publicznych placówek oświatowo – wychowawczych. Taką
placówką na terenie Gminy Knurów jest Miejskie Ognisko Pracy Pozaszkolnej (MOPP), które co roku na wolne miejsca prowadzi dla kandydatów nabór na zajęcia rozwijające zainteresowania lub rozwijające uzdolnienia. Od roku szkolnego 2015/2016 nabór musi odbywać się wg zasad ustalonych w ww. ustawie i tak, w przypadku większej liczby kandydatów niż liczba miejsc w tej placówce, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego muszą być brane pod uwagę tzw. kryteria ustawowe, które określone zostały w art. 20c ust. 2 cyt. wyżej ustawy, a mianowicie:
1) wielodzietność kandydata,
2) niepełnosprawność kandydata,
3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.
Kryteria te mają jednakową wartość.
W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania
rekrutacyjnego lub, jeśli po zakończeniu tego etapu MOPP nadal będzie dysponować
wolnymi miejscami, naboru dokonuje się na podstawie tzw. ,,kryteriów samorządowych”,
które rada gminy ustala w drodze uchwały. Rada gminy określa nie więcej niż 6 kryteriów
oraz przyznaje każdemu kryterium określoną liczbę punktów, przy czym każde kryterium
może mieć rożną wartość. Określa również dokumenty niezbędne do ich potwierdzenia.
Uwzględniając uwagi dyrektora MOPP oraz kryteria wykorzystane przy rekrutacji na rok
szkolny 2016/12017 proponuje się przyjąć kryteria przedstawione w projekcie uchwały.
Przy ich ustalaniu wzięto pod uwagę możliwość zapewnienia jak najpełniejszej realizacji
potrzeb dziecka i jego rodziny oraz lokalnych potrzeb społecznych.

TERMINARZ REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2017/2018

W MIEJSKIM OGNISKU PRACY POZASZKOLNEJ W KNUROWIE

22.06. do 26.06.

Potwierdzenie chęci kontynuacji przez dotychczasowych uczestników zajęć (u nauczycieli prowadzących zajęcia).

28.08 do 31.08.

Przyjmowanie wniosków, analiza na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego. Naboru dokonuje się na podstawie tzw. ,,kryteriów samorządowych”.

Jeśli po zakończeniu tego etapu MOPP nadal będzie dysponować  wolnymi miejscami, można  przeprowadzić rekrutację uzupełniającą.

01.09 do 4.09.

Rekrutacja uzupełniająca na pozostałe wolne miejsca w MOPP, rejestracja nowych kandydatów.

04.09.

Ogłoszenie wyników i wywieszenie list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych na zajęcia (w poszczególnych szkołach).

Od 5.09.

Przyjmowanie kandydatów na wolne miejsca według kolejności zgłoszeń podczas całego roku szkolnego;

 

 

O MOPP

MOPP  służy  potrzebom  dzieci  i  młodzieży  w  wieku  szkolnym . Zagospodarowuje  wolny  czas  uczniów  po zajęciach  szkolnych oraz podczas kolonii zimowych i letnich. Organizuje  konkursy,  przeglądy,  wystawy, zawody  dla uczestników  różnych kółek zainteresowań a także dla pozostałych dzieci oraz dla młodzieży  szkolnej.

Miejskie Ognisko Pracy Pozaszkolnej realizuje następujące zadania :

  • —rozwija różnorodne zainteresowania uczestników;
  • —pogłębia i rozszerza wiedzę poza program szkolny;
  • —stwarza warunki do rozwoju intelektualnego młodzieży w różnych dziedzinach: nauki, sztuki, kultury;
  • —rozwija zainteresowania krajoznawstwa i turystyki;
  • —umożliwia podnoszenie sprawności fizycznej, a także kształtowanie nawyków czynnego wypoczynku.

—Koła zainteresowań i inne zajęcia pozaszkolne organizowane  przez MOPP są bezpłatnie.

Nagłówek | Menu | Wyjście