Miejskie Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Knurowie

Miejskie Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Knurowie placówką oświatową – dotacja ok. 2/3 z Powiatu Gliwickiego, dofinansowanie ok. 1/3 z budżetu miasta. MOPP w Knurowie zapewnia dostęp do tłumacza języka migowego online. W celu skorzystania z usługi wymagane jest wcześniejsze ustalenie z sekretariatem terminu załatwienia sprawy.

By on 1 września 2020

ROK SZKOLNY 2022/2023

Rok szkolny w MOPP rozpoczyna się 9 września. Ustalono plan zajęć w poszczególnych szkołach  oraz harmonogram sobotnich wycieczek jednodniowych dla dzieci i młodzieży.

Nauczyciele prowadzą zajęcia według harmonogramu w zakładce: koła zainteresowań.

Rozkład wycieczek zamieszczony w zakładce: wycieczki w roku szkolnym.

UWAGA!

Zdjęcia z kolonii w Zawoi są dostępne na dysku. Dla osób chętnych do odbioru zostanie udostępniony link na indywidualny adres e-mailowy. Proszę przesłać ze swojego e-maila (lub podać go w wiadomości przez inną osobe) wiadomość na adres: zawojakoloniemopp2022@gmail.com

 

WAKACJE z MOPP 2022

KOLONIE LETNIE

ZAWOJA 03.08 – 09.08.2022  dla dzieci i młodzieży ze szkoły podstawowej – 700,00 zł (w tym: przejazd, tygodniowy pobyt z wyżywieniem (4 posiłki, 6 noclegów), wycieczka autokarowa, jedno wejście na basen kryty, wycieczki piesze, m.in. Hala Barankowa – wyrób serów, zajęcia z twórcami ludowymi, konkursy, zajęcia rekreacyjne, plastyczne i inne) .

Dane do przelewu za pobyt dziecka na wypoczynku letnim w  ZAWOI:

Tytułem: opłata za pobyt dziecka na kolonii (imię i nazwisko) Zawoja –  MOPP Knurów 2022; kwota 700,00 zł; termin wpłaty: od 10 czerwca do 31 czerwca 2022 r. z możliwością zapłaty w lipcu za kolejne dzieci. ostateczny termin to 15 lipca.2022.

BURY-TURYSTYKA S.C. Jan Bury Łukasz Bury

BANK PEKAO SA o/Sucha Beskidzka

Nr konta: 10 1240 4878 1111 0010 3526 3648

Potwierdzenie dokonania wpłaty, należy przesłać na adres e-mail: mopp@knurow.edu.pl  lub dostarczyć osobiście.

Kolonie zorganizowane są przez dyrektora MOPP (bez pośrednictwa biur podróży) oraz zgłaszane do kuratorium oświaty. Rodzice opłacają w całości pobyt dzieci z wyżywieniem, przejazd, wycieczki i inne atrakcje oraz wynagrodzenie wychowawców (nauczycieli knurowskich szkół) bezpośrednio na konto właścicieli ośrodków wypoczynkowych. MOPP ubezpiecza kolonistów na czas pobytu.

ROWY  25.06 – 8.07.2022 dla dzieci i młodzieży od rocznika 2012 (po trzeciej klasie) do  rocznika 2005 – 1700,00 zł (w tym: przejazd, dwutygodniowy pobyt z wyżywieniem (4 posiłki dziennie, 13 nocy), 2 wycieczki autokarowe, rejs statkiem, wejście na plażę przy ośrodku kolonijnym,  basen odkryty na ośrodku, zespół ratowników, opieka medyczna, konkursy, zajęcia sportowe, plastyczne i inne).

WYCIECZKI JEDNODNIOWE

W dniu wyjazdu dzieci przynoszą odliczone pieniądze na wstęp oraz wodę do picia i suchy prowiant. Zbiórki o godz. 9.00 na parkingu przy Kościele M.B.Cz. w Knurowie (jeśli to możliwe odliczone pieniądze dać dziecku), powrót o godz. 16.00.

6 lipca Brenna: Chata chlebowa 35,00 zł (poznaj świat pszczół, historyczny sprzęt motoryzacyjny, pieczenie podpłomyków, poczęstunek z wiejskich produktów, zwierzęta hodowlane, sprzęt rolniczy i motoryzacyjny dawniej) oraz spacer po centrum Brennej –  słodki poczęstunek (np. lody) we własnym zakresie,

13 lipca Ustroń: Leśny Park Niespodzianek - 25,00 zł (wizyta wśród zwierząt, pokazy lotów ptaków, aleja bajkowa z ruchomą ekspozycją, plac zabaw), posiłek we własnym zakresie (bary obsługi),

20 lipca Pszczyna: Warownia rycerska35,00 zł (pieczenie chlebka, rycerze i damy dworu , gry i zabawy, poczęstunek, możliwość zakupienia pamiątek) oraz pobyt na pszczyńskim rynku (we własnym zakresie lodziarnia, pączkarnia),

27 lipca Dream Park42,00 zł  program dla dzieci (kino 2D i 6D, domek „do góry nogami”. plac zabaw, dmuchańce, park miniatur, dinozaury, itd…). Możliwość zakupienia posiłku

 

ZGODA RODZICA/OPIEKUNA NA UDZIAŁ DZIECKA W WYCIECZCE ORGANIZOWANEJ
PRZEZ MIEJSKIE OGNISKO PRACY POZASZKOLNEJ W KNUROWIE

…………………………………………………..

/ imię i nazwisko rodzica /opiekuna/

 …………………………………………………………………………………………………….

/adres/

………………………………

/telefon/

Wyrażam zgodę na udział syna /córki ……………………………………………………………………. data urodzenia………………………… szkoła………klasa……………….. …
w wycieczce do………………………………………………………………  która odbędzie się w dniach ……………………………………………………………

Oświadczam, że nie ma przeciwwskazań lekarskich, aby syn/ córka uczestniczył/a w wycieczce.
Inne istotne informacje, które rodzice/opiekunowie chcą przekazać

………………………………………………………………………………………………………………..

Wyrażam zgodę na przeprowadzenie wszelkich niezbędnych zabiegów lub operacji w stanach zagrażających życiu lub zdrowiu mojego dziecka. Jednocześnie zobowiązuję go/ją do przestrzegania regulaminu wycieczki oraz biorę pełną odpowiedzialność materialną i finansową za szkody wyrządzone przez moje dziecko.

Przyjmuję do wiadomości informację o przetwarzaniu danych osobowych, stanowiącą załącznik do niniejszego oświadczenia.

…………………………                                                                                                  …………………………………………………………………………….

(data)                                                                                                                            (podpis rodzica /opiekuna)

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W POSTACI WIZERUNKU ORAZ IMIENIA I NAZWISKA DZIECKA

Wyrażam zgodę na publikowanie wizerunku mojego dziecka zamieszczonego na zdjęciach i nagraniach oraz jego imienia i nazwiska w lokalnych mediach (internet, prasa, telewizja) i na stronie internetowej Miejskiego Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Knurowie w celach informacyjnych i promocyjnych związanych z działalnością Miejskiego Ogniska  Pracy Pozaszkolnej w Knurowie.

 

Przyjmuję do wiadomości informację o przetwarzaniu danych osobowych (wizerunek), stanowiącą załącznik do niniejszego oświadczenia.

 

 

…………………………                                                                                                  ………………………………………………..

(data)                                                                                                                            (podpis rodzica /opiekuna)

 

 

————————————————————————————————————————————–

Załącznik (do wglądu dla rodziców):

 • Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (wycieczka)

Informujemy, że Miejskie Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Knurowie przetwarza informacje, w tym informacje, które na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO lub Rozporządzenie), stanowią dane osobowe.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, mamy obowiązek podać informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych określone w art. 13 lub 14 RODO – w zależności od tego, czy zostały one pozyskane bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą, czy też z innych źródeł.

W związku z powyższym, informujemy Państwa, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych (zwanym dalej „Administratorem”) jest Miejskie Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Knurowie z siedzibą:
  Lipowa 12, 44-196 Knurów, reprezentowane przez Dyrektora.

Z Administratorem można kontaktować się pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Miejskie Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Knurowie, Aleja Lipowa 12, 44-196 Knurów lub pocztą elektroniczną pod adresem: mopp@knurow.edu.pl

 1. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się pisemnie za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Miejskie Centrum Edukacji w Knurowie, al. Lipowa 12, 44-196 Knurów lub pocztą elektroniczną pod adresem: iodo@knurow.edu.pl
 2. Dane osobowe w postaci imienia i nazwiska, numeru PESEL, danych o stanie zdrowia, szczepieniach ochronnych i potrzebach dziecka oraz dane rodziców lub opiekunów prawnych dziecka w postaci imienia, nazwiska i danych kontaktowych, są przetwarzane w celu zapewnienia udziału dziecka w wycieczkach lub wypoczynku organizowanym przez Administratora oraz w celu zapewnienia dziecku właściwej opieki w czasie wypoczynku (art. 6 ust. 1 lit. b) i e) RODO).
 3. Państwa dane osobowe możemy udostępniać podmiotom, które świadczą usługi informatyczne, usługi prawnicze, dostarczają nam oprogramowanie niezbędne do wykonywania naszych zadań, podmiotom świadczącym usługi medyczne lub ratunkowe oraz podmiotom, będącym stronom zawartych przez nas umów w celu organizacji wypoczynku.
 4. Państwa dane nie będą przez nas przekazywane poza teren Unii Europejskiej ani Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 5. Państwa dane będą przez nas przechowane przez okres niezbędny dla realizacji celów przetwarzania.
 6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:
 7. prawo dostępu do Państwa danych oraz otrzymania ich kopii;
 8. prawo żądania sprostowania (poprawienia) Państwa danych, jeśli są one nieprawidłowe;
 9. prawo żądania usunięcia Państwa danych;
 10. prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych;
 11. prawo do przenoszenia danych, jeżeli zostały one dostarczone na podstawie Państwa zgody lub na podstawie umowy i przetwarzanie odbywa się
  w sposób zautomatyzowany;
 12. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego);
 13. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli dane zostały nam dostarczone na podstawie Państwa zgody jako podstawy przetwarzania danych; cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem.
 14. Podanie przez Państwa danych osobowych jest niezbędne dla zapewnienia udziału dziecka w postępowaniu kwalifikacyjnym oraz w wycieczkach
  i wypoczynku organizowanym przez Administratora. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości udziału dziecka w wycieczce lub wypoczynku.
 • Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (wizerunek)

 Informujemy, że Miejskie Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Knurowie  przetwarza informacje, w tym informacje, które na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO lub Rozporządzenie), stanowią dane osobowe.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, mamy obowiązek podać informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych określone w art. 13 lub 14 RODO – w zależności od tego, czy zostały one pozyskane bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą, czy też z innych źródeł.

W związku z powyższym, informujemy Państwa, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych (zwanym dalej „Administratorem”) jest Miejskie Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Knurowie z siedzibą: Aleja Lipowa 12, 44-196 Knurów, reprezentowane przez Dyrektora.

Z Administratorem można kontaktować się pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Miejskie Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Knurowie, Aleja Lipowa 12, 44-196 Knurów lub pocztą elektroniczną pod adresem: mopp@knurow.edu.pl

 1. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się pisemnie za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Miejskie Centrum Edukacji, al. Lipowa 12, 44-196 Knurów lub pocztą elektroniczną pod adresem: iodo@knurow.edu.pl
 2. Dane osobowe w postaci imienia i nazwiska oraz wizerunku dzieci zamieszczonego na zdjęciach i nagraniach, są przetwarzane na podstawie Państwa zgody w celach informacyjnych i promocyjnych związanych z działalnością Miejskiego Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Knurowie (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).
 3. Państwa dane osobowe możemy udostępniać podmiotom, które świadczą usługi informatyczne, wydawnicze, usługi prawnicze, dostarczają nam oprogramowanie niezbędne do wykonywania naszych zadań.
 4. Państwa dane nie będą przez nas przekazywane poza teren Unii Europejskiej ani Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 5. Państwa dane będą przez nas przechowane przez okres niezbędny dla realizacji celów przetwarzania.
 6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:
 7. a) prawo dostępu do Państwa danych oraz otrzymania ich kopii;
 8. b) prawo żądania sprostowania (poprawienia) Państwa danych, jeśli są one nieprawidłowe;
 9. c) prawo żądania usunięcia Państwa danych;
 10. d) prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych;
 11. e) prawo do przenoszenia danych, jeżeli zostały one dostarczone na podstawie Państwa zgody lub na podstawie umowy i przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
 12. f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego);
 13. g) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli dane zostały nam dostarczone na podstawie Państwa zgody jako podstawy przetwarzania danych; cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem.
 14. Mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją.

 

 

ZMIANA TRYBU NAUCZANIA W ZWIĄZKU Z WYTYCZNYMI MINISTRA ZDROWIA I MEN
Z dniem 9 listopada 2020 r. zajęcia z uczniami prowadzone są w trybie zdalnym wg harmonogramu (zakładka: koła zainteresowań).

KORONAWIRUS powoduje gorączkę, kaszel, duszności, bóle mięśni i zmęczenie.

Przenosi się drogą kropelkową, a więc podczas kaszlu, kichania czy mówienia.

Jak zapobiegać zakażeniu?

Często myj ręce, używając mydła i wody.
Noś maseczkę, zakrywaj usta i nos.
Zachowaj co najmniej 1,5 metra odległości od osób, które kaszlą i kichają.
Jeśli wracasz z regionu, gdzie występuje koronawirus i masz objawy choroby lub miałeś kontakt z osobą
zakażoną, powiadom telefonicznie o tym stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłoś się do oddziału
obserwacyjno-zakaźnego.

Infolinia NFZ  800 190 590

www.gov.pl/koronawirus

Posted in: Bez kategorii
Nagłówek | Menu | Wyjście