Warning: Parameter 1 to wp_default_styles() expected to be a reference, value given in /wp-includes/plugin.php on line 580

Warning: Parameter 1 to wp_default_scripts() expected to be a reference, value given in /wp-includes/plugin.php on line 580

Miejskie Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Knurowie

WAKACJE 2021

By on 5 marca 2020

 

KOLONIE 2021 ZAWOJA

KOLONIE W GÓRACH ZAWOJA w dniach: od 1 sierpnia – niedziela (wyjazd ok. 9.00, obiad) do 7 sierpnia – sobota (wyjazd po obiedzie) – dla uczniów obecnych klas I do VIII  knurowskich szkół podstawowych. Koszt 600,00 zł, Przejazd autokarem, cztery posiłki dziennie, wycieczka do Suchej Beskidzkiej i inne atrakcje sportowe i kulturalno-rozrywkowe na terenie Ośrodka, zajecia z artystą ludowym, wycieczki piesze, basen kryty.

WAKACYJNE WYCIECZKI JEDNODNIOWE 2021

MOPP organizuje wycieczki w dniach 22, 29, 27 i 29 lipca. Informacje tel. 509 300 592 Jolanta Leśniowska

20 lipca Opole Muzeum Piosenki – 10,00 zł (interaktywne, klimatyzacja, spacer po rynku, słodki poczęstunek)
22 lipca Brenna Chata chlebowa  – 30,00 zł (poznaj świat pszczół, historyczny sprzęt motoryzacyjny, pieczenie podpłomyków, poczęstunek z wiejskich produktów),
27 lipca Zamek w Toszku – 28,00 zł |(Legenda o złotej kaczce, duchy na zamku, gry i zabawy, poczęstunek z grilla),
29 lipca Rejs statkiem kanałem gliwickim – 44,00 zł  oraz alpaki i inne zwierzęta w Stanicy, kiełbaska z grilla z lemoniadą.

Zapisy telefonicznie od 05.07.2021  tel. 32 235 27 13

Zbiórki o godz. 9.00 na parkingu przy Kościele M.B.Cz. w Knurowie (jeśli to możliwe odliczone pieniądze dać dziecku), powrót o godz. 16.00. Obowiązek noszenia maseczki zgodnie z obostrzeniami (dzieci zabezpieczone W MASECZKI przez rodziców). Obowiązuje zgoda rodziców oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych według wzoru poniżej (bez drukowania informacji do wglądu dla rodziców).

ZGODA RODZICA/OPIEKUNA NA UDZIAŁ DZIECKA W WYCIECZCE ORGANIZOWANEJ
PRZEZ MIEJSKIE OGNISKO PRACY POZASZKOLNEJ W KNUROWIE

…………………………………………………..

/ imię i nazwisko rodzica /opiekuna/

 …………………………………………………………………………………………………….

/adres/

………………………………

/telefon/

Wyrażam zgodę na udział syna /córki ……………………………………………………………………. data urodzenia………………………… szkoła………klasa……………….. …
w wycieczce do………………………………………………………………  która odbędzie się w dniach ……………………………………………………………

Oświadczam, że nie ma przeciwwskazań lekarskich, aby syn/ córka uczestniczył/a w wycieczce.
Inne istotne informacje, które rodzice/opiekunowie chcą przekazać

………………………………………………………………………………………………………………..

Wyrażam zgodę na przeprowadzenie wszelkich niezbędnych zabiegów lub operacji w stanach zagrażających życiu lub zdrowiu mojego dziecka. Jednocześnie zobowiązuję go/ją do przestrzegania regulaminu wycieczki oraz biorę pełną odpowiedzialność materialną i finansową za szkody wyrządzone przez moje dziecko.

Przyjmuję do wiadomości informację o przetwarzaniu danych osobowych, stanowiącą załącznik do niniejszego oświadczenia.

…………………………                                                                                                  …………………………………………………………………………….

(data)                                                                                                                            (podpis rodzica /opiekuna)

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W POSTACI WIZERUNKU ORAZ IMIENIA I NAZWISKA DZIECKA

Wyrażam zgodę na publikowanie wizerunku mojego dziecka zamieszczonego na zdjęciach i nagraniach oraz jego imienia i nazwiska w lokalnych mediach (internet, prasa, telewizja) i na stronie internetowej Miejskiego Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Knurowie w celach informacyjnych i promocyjnych związanych z działalnością Miejskiego Ogniska  Pracy Pozaszkolnej w Knurowie.

 

Przyjmuję do wiadomości informację o przetwarzaniu danych osobowych (wizerunek), stanowiącą załącznik do niniejszego oświadczenia.

 

 

…………………………                                                                                                  ………………………………………………..

(data)                                                                                                                            (podpis rodzica /opiekuna)

 

 

————————————————————————————————————————————–

Załącznik (do wglądu dla rodziców):

 • Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (wycieczka)

Informujemy, że Miejskie Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Knurowie przetwarza informacje, w tym informacje, które na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO lub Rozporządzenie), stanowią dane osobowe.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, mamy obowiązek podać informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych określone w art. 13 lub 14 RODO – w zależności od tego, czy zostały one pozyskane bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą, czy też z innych źródeł.

W związku z powyższym, informujemy Państwa, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych (zwanym dalej „Administratorem”) jest Miejskie Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Knurowie z siedzibą:
  Lipowa 12, 44-196 Knurów, reprezentowane przez Dyrektora.

Z Administratorem można kontaktować się pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Miejskie Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Knurowie, Aleja Lipowa 12, 44-196 Knurów lub pocztą elektroniczną pod adresem: mopp@knurow.edu.pl

 1. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się pisemnie za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Miejskie Centrum Edukacji w Knurowie, al. Lipowa 12, 44-196 Knurów lub pocztą elektroniczną pod adresem: iodo@knurow.edu.pl
 2. Dane osobowe w postaci imienia i nazwiska, numeru PESEL, danych o stanie zdrowia, szczepieniach ochronnych i potrzebach dziecka oraz dane rodziców lub opiekunów prawnych dziecka w postaci imienia, nazwiska i danych kontaktowych, są przetwarzane w celu zapewnienia udziału dziecka w wycieczkach lub wypoczynku organizowanym przez Administratora oraz w celu zapewnienia dziecku właściwej opieki w czasie wypoczynku (art. 6 ust. 1 lit. b) i e) RODO).
 3. Państwa dane osobowe możemy udostępniać podmiotom, które świadczą usługi informatyczne, usługi prawnicze, dostarczają nam oprogramowanie niezbędne do wykonywania naszych zadań, podmiotom świadczącym usługi medyczne lub ratunkowe oraz podmiotom, będącym stronom zawartych przez nas umów w celu organizacji wypoczynku.
 4. Państwa dane nie będą przez nas przekazywane poza teren Unii Europejskiej ani Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 5. Państwa dane będą przez nas przechowane przez okres niezbędny dla realizacji celów przetwarzania.
 6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:
 7. prawo dostępu do Państwa danych oraz otrzymania ich kopii;
 8. prawo żądania sprostowania (poprawienia) Państwa danych, jeśli są one nieprawidłowe;
 9. prawo żądania usunięcia Państwa danych;
 10. prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych;
 11. prawo do przenoszenia danych, jeżeli zostały one dostarczone na podstawie Państwa zgody lub na podstawie umowy i przetwarzanie odbywa się
  w sposób zautomatyzowany;
 12. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego);
 13. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli dane zostały nam dostarczone na podstawie Państwa zgody jako podstawy przetwarzania danych; cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem.
 14. Podanie przez Państwa danych osobowych jest niezbędne dla zapewnienia udziału dziecka w postępowaniu kwalifikacyjnym oraz w wycieczkach
  i wypoczynku organizowanym przez Administratora. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości udziału dziecka w wycieczce lub wypoczynku.
 • Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (wizerunek)

 Informujemy, że Miejskie Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Knurowie  przetwarza informacje, w tym informacje, które na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO lub Rozporządzenie), stanowią dane osobowe.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, mamy obowiązek podać informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych określone w art. 13 lub 14 RODO – w zależności od tego, czy zostały one pozyskane bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą, czy też z innych źródeł.

W związku z powyższym, informujemy Państwa, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych (zwanym dalej „Administratorem”) jest Miejskie Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Knurowie z siedzibą: Aleja Lipowa 12, 44-196 Knurów, reprezentowane przez Dyrektora.

Z Administratorem można kontaktować się pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Miejskie Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Knurowie, Aleja Lipowa 12, 44-196 Knurów lub pocztą elektroniczną pod adresem: mopp@knurow.edu.pl

 1. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się pisemnie za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Miejskie Centrum Edukacji, al. Lipowa 12, 44-196 Knurów lub pocztą elektroniczną pod adresem: iodo@knurow.edu.pl
 2. Dane osobowe w postaci imienia i nazwiska oraz wizerunku dzieci zamieszczonego na zdjęciach i nagraniach, są przetwarzane na podstawie Państwa zgody w celach informacyjnych i promocyjnych związanych z działalnością Miejskiego Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Knurowie (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).
 3. Państwa dane osobowe możemy udostępniać podmiotom, które świadczą usługi informatyczne, wydawnicze, usługi prawnicze, dostarczają nam oprogramowanie niezbędne do wykonywania naszych zadań.
 4. Państwa dane nie będą przez nas przekazywane poza teren Unii Europejskiej ani Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 5. Państwa dane będą przez nas przechowane przez okres niezbędny dla realizacji celów przetwarzania.
 6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:
 7. a) prawo dostępu do Państwa danych oraz otrzymania ich kopii;
 8. b) prawo żądania sprostowania (poprawienia) Państwa danych, jeśli są one nieprawidłowe;
 9. c) prawo żądania usunięcia Państwa danych;
 10. d) prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych;
 11. e) prawo do przenoszenia danych, jeżeli zostały one dostarczone na podstawie Państwa zgody lub na podstawie umowy i przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
 12. f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego);
 13. g) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli dane zostały nam dostarczone na podstawie Państwa zgody jako podstawy przetwarzania danych; cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem.
 14. Mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją.

KOLONIE 2021 ROWY

Zebranie rodziców (nieobowiązkowe) przed koloniami w piątek 25 czerwca 2021 r. o godz. 16.30 w MOPP. Proszę przynieść Oświadczenie o stanie zdrowia dziecka podpisane przez rodziców/opiekunów. Jeżeli rodzic nie będzie obecny, proszę dostarczyć oświadczenie w dniu wyjazdu. ZBIÓRKA 7.40 na parkingu za ratuszem, przy ul. Niepodległości 7 ( planowano zbiórkę ok.7.00, jednak godzina wyjazdu będzie dopiero o 8.00). 

Obowiązkowo zapakować: maseczki, reczniki, bieliznę na zmianę, szczoteczke do zębów, mydło, szampon, poiżamę, strój kapielowy (dwa), klapki, sandały, bury sportowe, kurtkę z kapturem przeciwdeszczową lub inną cienką, gruby polar, spodnie sportowe, strój na dyskotekę i garderobe według uznania. Można zabrać gry planszowe, karty do gry, jeden telefon.

KOLONIE NAD MORZEM ROWY w dniach: od 26 czerwca – sobota (wyjazd rano ok. 7.00) do 9 lipca – piątek (po śniadaniu ok. 8.00) – dla uczniów obecnych klas III do VIII  knurowskich szkół podstawowych. Koszt kolonii  1 500 zł. Przejazd autokarem, cztery posiłki dziennie, prowiant na drogę powrotną, wycieczka, rejs statkiem i inne atrakcje w zależności od narzuconych obostrzeń.

Dane do przelewu:

Tytułem: opłata za pobyt dziecka na kolonii (imię i nazwisko) Rowy –  MOPP Knurów 2021; kwota 1500,00 zł; termin wpłaty: od 17 maja do 31 maja 2021 r.
Dane:

BURY-TURYSTYKA S.C. Jan Bury Łukasz Bury

BANK PEKAO SA o/Sucha Beskidzka

Nr konta: 10 1240 4878 1111 0010 3526 3648

Sposób uregulowania płatności i deklaracja wpłaty wraz z nr bonu wyłącznie kwota na dziecko kolonijne (musi być aktywowany)

……………..zł w formie przelewu – do dnia 31 maja
……………..zł w formie bonu turystycznego (bon zrealizuje właścieciel  w porozumieniu z rodzicem podczas pobytu dziecka na kolonii). Koniecznie wpisać wieloliterowe i cyfrowe oznaczenie bonu, co oznacza, że bon jest aktywowany.

Proszę wybrać właściwy punkt deklaracji i dostarczyć informację wraz z potwierdzeniem dokonania wpłaty, można przesłać na adres e-mail: mopp@knurow.edu.pl lub umówić się telefonicznie.

KOLONIE 2021 ROWY

ROWYWYJAZD 1 SIERPNIA 2020 r. ok.GODZ. 8.00. Z PARKINGU KNUROWSKIEGO RATUSZA, PRZY UL. NIEPODLEGŁOŚCI 7.

ZBIÓRKA godz.7.30. Proszę donieść oświadczenie o stanie zdrowia dziecka.

ZAPRASZAMY RODZICÓW NA ZEBRANIE 31 LIPCA GODZ. 16.00 (nieobowiązkowe). JEŻELI RODZIC NIE DOTRZE NA SPOTKANIE, WÓWCZAS OBOWIĄZKOWO W DNIU WYJAZDU PODPISZE ZGODĘ NA UDOSTĘPNIENIE DANYCH DLA UBEZPIECZYCIELA (UBEZPIECZAMY KOLONISTÓW I NAUCZYCIELI).
W PIĄTEK LUB SOBOTĘ PRZED WYJAZDEM PROSZĘ DOSTARCZYĆ OŚWIADCZENIE O STANIE ZDROWIA DZIECKA W ZWIĄZKU Z KORONAWIRUSEM (PROSZĘ UZUPEŁNIĆ DRUK DOTYCZĄCY M.IN. KWARANTANNY, PRZESŁANY RODZICOM E-MAILEM).
 DZIECI I MŁODZIEŻ OBOWIĄZKOWO ZAOPATRZYĆ W MASECZKI (NAJLEPIEJ JEDNORAZOWE) I MAŁE DOZOWNIKI Z PŁYNEM DEZYNFEKUJĄCYM. MYDŁO DO MYCIA, PASTA I SZCZOTECZKA DO ZĘBÓW OBOWIĄZKOWE. ORGANIZATOR ZABEZPIECZA PŁYN NA CZAS PRZEJAZDU AUTOKAREM ORAZ PODCZAS UCZESTNICTWA WE WSPÓLNYCH ZAJĘCIACH. PIENIĄDZE NA WYDATKI OSOBISTE DZIECI MOŻNA PRZYGOTOWAĆ W KOPERCIE I ZŁOŻYĆ U WYCHOWAWCY GRUPY PRZED WYJAZDEM. CZAPKA LUB CHUSTKA NA GŁOWĘ OBOWIĄZKOWE ORAZ OBUWIE SPORTOWE, KLAPKI I SANDAŁKI (ŻADNYCH KALOSZY, BUTÓW, ETC). MOŻNA WZIĄĆ SWÓJ SPRZĘT SPORTOWY I GRY PLANSZOWE. nIE WOLNO TABLETÓW, KONSOLI CZY LAPTOPÓW. PROGRAM KONTROLA RODZICIELSKA W TELEFONIE.
RODZICE, JEŻELI NIE OTRZYMALIŚCIE INFORMACJI NEGATYWNEJ ODNOŚNIE ZAKWALIFIKOWANIA DZIECKA, OZNACZA TO, ŻE JEST UCZESTNIKIEM KOLONII.
KONTO FIRMY „SŁOWIŃSKA PERŁA” prześlemy e-mailem wraz z innymi załącznikami. Wpłaty dokonać należy od 8-20 lipca i niezwłocznie przesłać lub dostarczyć dowód wpłaty. W e-mailu będzie również informacja na temat faktury.

KOLONIE DO ROWÓW OD 1 – 14 SIERPNIA 2020 KWOTA POBYTU 1 400,00 zł (PRZEJAZD, ZAKWATEROWANIE, WYŻYWIENIE, ATRAKCJE, ZAJĘCIA SPORTOWE (TENIS STOŁOWY, BILARD, PIŁKA NOŻNA, SIATKOWA I KOSZYKOWA) ORAZ ARTYSTYCZNE (PLASTYCZNE, TANECZNE I INNE), REJS STATKIEM, WYCIECZKA AUTOKAROWA DO CZOŁPINA NA RUCHOME WYDMY, WYCIECZKA PIESZA DO SŁOWIŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO, CODZIENNA OPIEKA MEDYCZNA ORAZ WŁASNY SEKTOR KOLONIJNY NA PLAŻY WRAZ Z EKIPĄ RATOWNIKÓW WODNYCH ETC…

W CENĘ WLICZONY JEST RÓWNIEŻ POBYT I WYNAGRODZENIE WYCHOWAWCÓW- NAUCZYCIELI KNUROWSKICH SZKÓŁ.
ORGANIZATOR UBEZPIECZA DZIECI I ZGŁASZA WYPOCZYNEK DO KURATORIUM OŚWIATY.
PRZEWIDYWANE SĄ TRZY GRUPY DZIECI OD 10 ROKU ŻYCIA (DZIECI MŁODSZE W REZERWIE).

UWAGA! BRAK MIEJSC NA KOLONIE, MIEJSCA TYLKO REZERWOWE.

WARSZTATY DLA DZIECI

Informacja dla uczniów, rodziców i nauczycieli:

Miejskie Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Knurowie zaprasza dzieci i młodzież w wieku szkolnym na:
 bezpłatne zajęcia plastyczne pod kierunkiem pani Wioletty Adamczuk w dniach 2 i 3 lipca (MOPP zakupi przybory),
 bezpłatne warsztaty fotograficzne, które poprowadzi fotograf pani Beata Wanat w dniach 6 i 8 lipca (aparat fot, telefon)
 bezpłatny poranek filmowy w Kino Scena Kultura – 9 lipca (film fabularny z elementami animacji).
Wszystkie formy zajęć odbędą się w godzinach 10.00 – 13.00. Zapisy telefonicznie od 25 czerwca 2020 r. od 8 00- 13 00
tel. 32 235-27-13, e-mail: mopp@knurow.edu.pl

Sekretariat czynny w godz. 8.00 – 16.00. Prosimy o kontakt telefoniczny 32 235-27-13. Dyrektor do dyspozycji  po godzinach urzędowania pod tel. nr 509-300-592.

KORONAWIRUS powoduje gorączkę, kaszel, duszności, bóle mięśni i zmęczenie.

Przenosi się drogą kropelkową, a więc podczas kaszlu, kichania czy mówienia.

Jak zapobiegać zakażeniu?

Często myj ręce, używając mydła i wody.
Kiedy kaszlesz lub kichasz, zakrywaj usta i nos.
Zachowaj co najmniej 1 metr odległości od osób, które kaszlą i kichają.
Jeśli wracasz z regionu, gdzie występuje koronawirus i masz objawy choroby lub miałeś kontakt z osobą
zakażoną, powiadom telefonicznie o tym stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłoś się do oddziału
obserwacyjno-zakaźnego.

Infolinia NFZ  800 190 590

www.gov.pl/koronawirus

Informacje na temat działalności kół zainteresowań, konkursów, kolonii, wycieczek zimowych i letnich oraz wycieczek krajoznawczo-turystycznych w czasie roku szkolnego znajdują się w poszczególnych zakładkach.

 

Posted in: Bez kategorii
Nagłówek | Menu | Wyjście